Nhiều thông tin cá nhân và bạn không muốn cho người ngoài xem những thông tin đó.

Bạn vào cài đặt sau đó làm theo hình


Tuỳ theo nhu cầu của bạn mà chọn nội dung phù hợp


Cóc Xanh